منابع جزوات موسسه foodiran

مولفان جزوات foodiranعلاوه بر كتب و مقالات لاتين از منابع زير نيز براي تهيه جزوات استفاده كرده اند و اين موضوع باعث شده اين جزوات در عين كم حجم بودن كاملأ جامع باشند.

 

منابع ارشد دانشگاه آزاد صنایع غذایی،جزوات ارشد آزاد علوم تحقیقات صنایع غذایی،جزوه علوم تحقیقات ۹۰

منابع ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد،ارشد صنایع غذای علوم و تحقیقات کد۵۰۴۰۱
منابع ارشد شیمی مواد غذایی(مهندسی کشاورزی-صنایع غذایی-شیمی مواد غذایی)کد۵۰۴۱۰
منابع ارشد میکروبیولوژی مواد غذایی کد۵۰۴۱۱
منابع کارشناسی ارشد مهندسی مواد و طراحی صنایع غذایی آزاد کد۵۰۴۰۸
منابع ارشد تکنولوژی مواد غذایی  کد ۵۰۴۰۷

منابع ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه آزاد،ارشد صنایع غذای علوم و تحقیقات کد۵۰۴۰۱:
زبان انگلیسی تخصصی
زبان عمومی
ریاضیات
شیمی مواد غذایی
میکروبیولوژی مواد غذایی
تکنولوژی مواد غذایی (تکنولوژی لبنیات-قند-روغن-غلات-کنسرو-اصول نگهداری)
اصول طراحی کارخانجات و مهندسی صنایع غذایی
منابع ارشد شیمی مواد غذایی(مهندسی کشاورزی-صنایع غذایی-شیمی مواد غذایی)کد۵۰۴۱۰:
زبان انگلیسی تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه سراسری:
جزوه زبان تخصصی انگلیسی صنایع غذایی
جزوه لغات تخصصی مهندسی صنایع غذایی
**جزوه زبان تخصصی انگلیسی صنایع غذایی   پارسه   (مورد استفاده دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی)   ۹۶ صفحه
زبان عمومی دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه سراسری:
جزوه زبان عمومی و پیش دانشگاهی
جزوه زبان عمومی
جزوه زبان عمومی  کارشناسی ارشد
ریاضیات دانشگاه آزاد اسلامی و دانشگاه سراسری:
جزوه ریاضیات عمومی صنایع غذایی
جزوه ریاضی صنایع غذایی
**ریاضیات صنایع غذایی دکتر معتقدی ۳۲۰ صفحه  دستنویس
شیمی مواد غذایی  جزوات دانشگاه آزاد اسلامی:
جزوه شیمی مواد غذایی  دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران   دکتر عزت پناه  ۲۲۳صفحه  دستنویس
جزوه شیمی مواد غذایی  دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران   ۱۶۴ صفحه  دستنویس
جزوه شیمی مواد            دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران   دکتر عزت پناه  ۱۹۴صفحه  تایپ
جزوه شیمی مواد غذایی  دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران   دکتر عزت پناه   ۶۴صفحه   دستنویس
جزوه شیمی مواد غذایی  دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران   دکتر سیدین     ۵۴صفحه   دستنویس
جزوه شیمی تجزیه مواد غذایی        ۱۲۰صفحه دستنویس
جزوه شیمی تجزیه۱           رونقی   ۱۳۰صفحه دستنویس
شیمی مواد غذایی تکمیلی             ۶۸صفحه  دستنویس
شیمی مواد غذایی تکمیلی            ۵۱ صفحه  تایپ
**جزوه شیمی مواد غذایی پارسه  (مورد استفاده دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی)   ۲۵۲ صفحه

شیمی مواد غذایی  جزوات دانشگاه سراسری:
۲۳- شیمی مواد غذایی   فرهوش دانشگاه مشهد ۱۴۸صفحه دستنویس
۲۴- شیمی مواد غذایی  دکتر احمدی دانشگاه تبریز ۸۴صفحه دستنویس
۲۵- خلاصه شیمی مواد غذایی دکتر پور آزرنگ د.اصفهان-مشهد-تهران-تبریز ۱۲۰ص تایپ
۲۶- شیمی مواد غذایی حامدی(آب و انجماد -مواد معدنی – روغن ها – چربی ها -کربوهیدراتها) ۲۳۴ص
**شیمی مواد غذایی دکتر کرامت دانشگاه اصفهان ۱۸۶ صفحه دستنویس
**شیمی مواد غذایی دکتر پورآذرنگ دانشگاه مشهد ۷۸صفحه دستنویس
**کتاب مبانی شیمی مواد غذایی,ترجمه دکتر بابک قنبرزاده,انتشارات آییژ

میکروبیولوژی مواد غذایی جزوات دانشگاه آزاد اسلامی:
جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی   دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران    عابدینی ۹۵صفحه تایپ
جزوه میکروبیولوژی مواد غذایی   دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران    ۱۹۱ صفحه دستنویس
جزوه میکروبیولوژی صنعتی         دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران    ۱۶۲ صفحه دستنویس
**جزوه میکروبیولوژی مواد غذای  پارسه (مورد استفاده دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی)  ۲۴۶ صفحه

میکروبیولوژی مواد غذایی جزوات دانشگاه سراسری:
۱۹- میکروبیولوژی مواد غذایی  دکتر قدوسی دانشگاه مشهد ۷۶صفحه دستنویس
۲۰- میکروبیولوژی مواد غذایی دکتر فخری شهیدی د.مشهد ۱۴۴صفحه دستنویس
۲۱- میکروبیولوژی مواد غذایی  دانشگاه تهران ۱۰۶صفحه دستنویس
۲۲- میکروبیولوژی مواد غذایی دکتر قیاسی فر  دانشگاه تبریز ۹۸صفحه دستنویس  ۶منبع فارسی و  خارجی و وب سایت (کد۹۸/۲۲ص)
**میکروبیولوژی مواد غذایی  دکتر حبیبی  دانشگاه ۱۱۰صفحه دستنویس (کد۰۰۵۵/ص)
تکنولوژی مواد غذایی (تکنولوژی لبنیات-قند-روغن-غلات-کنسرو-اصول نگهداری):
تکنولوژی لبنیات جزوات دانشگاه آزاد اسلامی:
جزوه لبنیات                   دکتر عزت پناه  دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران ۲۲۹صفحه تایپ
جزوه لبنیات تکمیلی       دکتر احسانی                                                ۹۲ صفحه تایپ شده
**جزوه لبنیات     پارسه   (مورد استفاده دانشگاه سراسری و دانشگاه آزاد اسلامی)   ۱۱۸ صفحه

تکنولوژی لبنیات جزوات دانشگاه سراسری:
۱- صنایع لبنیات استاد سیدعلی مرتضوی  دانشگاه مشهد ۱۳۲صفحه دست نویس
۲- صنایع لبنیات دکتر احسانی دانشگاه تهران ۵۶ صفحه دست نویس
۳- صنايع لبنيات دکتر خسروشاهی د.اروميه ۱۲۲صفحه(فقط۲۰صفحه قسمت پنیر جزوه)
**تکنولوژی لبنیات دکتر احسانی  ۱۹۴صفحه تایپ(کد ۰۰۹۷/ص)
**صنایع لبنیات دکتر اصغر خسروشاهی د.ارومیه(قسمتی ازکتاب پنیر فصل سوم) ۹۸ صفحه
**صنابع لبنیات دکتر حصاریدانشگاه تبریز  با۵منبع فارسی و۳منبع خارجی ۸۲ صفحه
**صنایع شیر مهندس مرد افکن ۸۳صفحه  کد۴۳/۰۰ دستنویس خوب

تکنولوژی قند جزوات دانشگاه آزاد اسلامی:
جزوه تکنولوژی قند