ترکیب شیمیایی و ضد میکروبی اسانس های پونه و زیره

 

ترکیب شیمیایی و ضد میکروبی اسانس های پونه و زیره

چکیده:

امروزه تمايل زيادي به استفاده از اسانس هاي گياهي بعنوان محافظت کننده هاي طبيعي در مواد غذايي وجود دارد. شناسايي ترکيبات اسانس ها و بررسي فعاليت ضدميکروبي آنها در مدل هاي غذايي براي دست يابي به غذاي سالم و مطمئن رو به افزايش است. هدف از اين مطالعه ارزيابي ترکيب شيميايي اسانس گياهان پونه کوهي و زيره سبز و بررسي تاثير آنها روي فرم رويشي باکتري هاي باسيلوس سرئوس و باسيلوس سوبتيليس در يک مدل غذايي مي باشد. پس از استخراج اسانس هاي مورد مطالعه به کمک دستگاه کلونجر، ترکيب شيميايي آنها توسط دستگاه GC/MS تشريح شد. سپس ميزان بقاي فرم رويشي باکتري هاي باسيلوس سرئوس و باسيلوس سوبتيليس تحت تاثير غلظت هاي مختلف اسانس هاي مورد مطالعه به مدت ۱۵ روز گرمخانه گذاري در دو دماي ۸ و ۲۵ درجه سانتي گراد در سوپ جو تجاري بررسي گرديد و در ادامه پذيرش حسي اسانس هاي مورد مطالعه مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد که پولگون با ۳۱٫۵۴ درصد و کومين آلدهيد با ۲۹٫۰۲ درصد به ترتيب بيشترين ترکيبات اسانس پونه کوهي و زيره سبز را تشکيل مي دادند. اسانس هاي مورد مطالعه در دماي ۸ درجه سانتي گراد اثر معني داري در کاهش لگاريتم تعداد باکتري هاي مورد مطالعه داشتند. کمترين غلظت بکار رفته از هر اسانس نسبت به گروه کنترل مانع از رشد باکتري هاي مورد مطالعه شد. اسانس زيره سبز نسبت به اسانس پونه کوهي در غلظت هاي مشابه فعاليت ضدميکروبي بيشتري بر روي باکتري هاي مورد مطالعه داشت. باکتري باسيلوس سرئوس حساسيت بيشتري را نسبت به اسانس هاي مورد مطالعه در مقايسه با باسيلوس سوبتيليس از خود نشان داد. غلظت ۰٫۱۵ mg ml-1 از اسانس هاي مورد مطالعه بيشترين پذيرش حسي را داشت. نتايج اين مطالعه نشان دهنده اثر ضدميکروبي اسانس هاي زيره سبز و پونه کوهي در مدل غذايي مي باشد و مي توان از اين اسانس ها بطور مطلوبي در برخي از مواد غذايي بدون ايجاد اثرات حسي و طعمي نامطلوب استفاده کرد.

شما میتوانید ادامه مقاله  را از لینک زیر دانلود کنید.

مطالعه تركيب شيميايي و فعاليت ضدميكروبي اسانس هاي پونه كوهي و زيره سبز در سوپ