آزمون آزمایشی ارشدصنایع غذایی

 آزمون آزمایشی ارشدصنایع غذایی

۸ مرحله آزمون های کارشناسی ارشد صنایع غذایی فود ایران،شامل سر فصل ها و کتابهای مورد نیاز و ضرایب دروس  و تعداد سوالات هر درس، شامل آزمون های دوره های %۲۵ اول ۲۵ % دوم و ۲۵ % سوم و ۲۵ % چهارم میبشاند.

 

دوره های آموزشی و آزمون های آزمایشی lباحث ۸ مرحله آزمون کارشناسی ارشد صنایع غذایی